Giampa Tommaso

Bauarbeiter
seit 2012 bei uns im Betrieb